Авторско Право

Този уеб сайт (https://thrivewithmilena.com/) е собственост на Милена Иванова и всяко лице, което осъществи достъп до него, се съгласява с настоящите условия за ползването му.

Ограничаване на отговорността

Милена Иванова не носи отговорност за каквито и да е щети и пропуснати ползи, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт.

Милена Иванова не носи отговорност за щети и пропуснати ползи, произтекли от употребата на закупени от сайта продукти.

Милена Иванова не гарантира, че този уебсайт не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем.

Милена Иванова си запазва правото да променя съдържанието на този уебсайт без предизвестие като не се задължава да уведомява посетителите за настъпили такива промени.

Сигурност и дискретност

Милена Иванова не изисква от потребителите на този уебсайт (https://thrivewithmilena.com/) да изпращат каквато и да е лична информация, с изключение на тези, които правят онлайн поръчка, запитване за продукти, цени и наличности, която информация е нужна само и единствено с цел обратна връзка за качествено и навременно обслужване на техните желания. Обработването на личните данни е само за служебни цели и не е предмет на продажба, отдаване под наем предоставяне на трети лица под каквато и да е форма за маркетингови други цели.

Поръчка

За поръчка: Предлагаме  без регистрация, вписване на име, адрес, имейл, потвърждаване чрез имейл или други, според нас ненужни, действия.

Условия на продажба в електронния магазин thrivewithmilena.com

Цени.

Всички цени на продукти предлагани чрез thrivewithmilena.com („Сайта”) са крайни продажни цени валидни само в рамките на деня, в който е била заявена поръчката. Всички цени на продуктите са посочени в лева. 

Потвърждение по телефон.

Всички продукти, поръчани чрез Сайта, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени до посочения от Вас адрес (в електронната заявка или по телефон) в сроковете посочени по-долу (Срок на доставка), които текат от получаването на изрично потвърждение на заявената чрез Сайта поръчка, предоставено от Вас по телефон.

Само след изрично потвърждение на заявената чрез Сайта поръчка, предоставено от Вас по телефон, договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен.

Начин на плащане.

Заплащането на крайната продажна цена може да бъде извършено  с паричен превод по банков път.


ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на Милена Иванова са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ:

Линк към страницата на Комисия за защита на потребителите КЗП

Онлайн решаване на спорове към Европейската комисия – ТУК