Политика за поверителност и ЗЛД

Нашата  цел  е да установим  добри и дълготрайни отношения със своите потребители/клиенти, изградени на базата на доверие, спазвайки принципите на законност, честност и прозрачност .

Нашият стремеж е да запазим и защитим Вашите лични данни.

За тази цел изготвихме  „Политика за поверителност и защита на личните данни”, чрез която да регулираме обработването на лични данни, предоставени от потребителите/клиентите на уебсайт thrivewithmilena.com  Настоящата Политика за поверителност и  защита на личните е в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и урежда правилата на Милена Иванова  относно събирането, обработването, ползването и съхранението на личните данни.

Настоящата Политика цели „АДМИНИСТРАТОРЪТ” да:

 • бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;
 • защитава правата на нашите потребители;
 • начина на съхранение, обработване и защита личните данни на физическите лица да е прозрачен;
 • установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване, случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни;

 Милена Иванова съгласно ЗЗЛД, е “АДМИНИСТРАТОР” на лични данни и събира и обработва определена информация на физическите лица за постигане на определена цел и във връзка с ползването на предоставените от нас услуги и продукти.

Тази информация се отнася до всички физически лица, потребители на сайта, с които „АДМИНИСТРАТОРА” си взаимодейства, а именно потребители, клиенти, компании за осъществяване на реклама на определен бранд и посетители на сайта.

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни урежда начина на събиране, обработване и съхранение на  лични данни на регистрираните потребители, в съответствие с правните изисквания на Регламент 2016/679.

Милена Иванова, която управлява уебсайт thrivewithmilena.com, декларира, че всички лични данни, наричани по надолу , за краткост „данни“,  се считат за строго поверителни и за тяхното  съхранение са  предприети мерки и механизми, с които им се осигурява защита от неправомерно обработване или злоупотреба.При тяхното събиране и съхранение се спазват всички приложими законови разпоредби.

 1. Обхват

Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на потребители/клиенти и компании, които се обработват на електронен носител, като отчетните регистри са установени в съответствие с Политиката, Българското законодателство и чл. 30 от Регламент 679/2016.

I I. Събиране на лични данни

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано „АДМИНИСТРАТОРЪТ” събира лични данни по отношение на следните категории лица:

 • потребители/клиенти

I I I. Цели на събирането на данните:

„АДМИНИСТРАТОРА” събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

 • за изпълнение на дейности, свързани със сключване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения
 • за регистриране на потребител;
 • за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, имейл или по всякакъв друг законосъобразен начин;
 • за изпълнение на поети ангажименти от страна на „АДМИНИСТРАТОРА”
 • за комуникация във връзка с постигане на определената цел;
 • за водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията на служебните си и договорни ангажименти , по които „АДМИНИСТРАТОРА”е страна;
 • За изпращане на лични данни до институции и администрация, във връзка с приетите правила за отчетност;
 • за да осигури коректност при изпълнение на поет ангажимент и с цел подобряване на услугите си и обратна връзка
 • Информационен бюлетин и обратна връзка за нашите събития.

Получавате информационен бюлетин по имейла или телефонно обаждане за обратна връзка , които представляват търговско съобщение.

Вие можете по всяко време да прекратите тези търговски съобщения , като изпратите съобщение  с ОТКАЗ на имейл thriving.relationship.milena@gmail.com

 • Участие на наше събитие или покупка на продукт

Ние обработваме Вашите лични данни, за да осигурим коректност при изпълнение на поетият  от нас ангажимент и с цел  подобряване на нашите услуги.

Независимо от къде сте направили Вашата регистрация за участие  или  поръчка за покупка на продукт – от  интернет страницата ни, мобилно приложение или по телефона, предоставените от вас лични данни са необходими за изпълнение на договора, който възниква между нас, както и за изпълнение на поетия ангажимент, свързан с покупка на продукт или участие на наше събитие. Предоставянето на необходимите лични данни се обработват и използват на правно основание за издаване на счетоводен документ.

В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни:

Получаване   на информационен бюлетин или обаждане, с цел да  се информирате за нашите събития, промоции , услуги и продукти и подобряване на нашите услуги-обратна връзка, ние събираме:

 • Име и данни за контакт – имейл адрес  и/или телефон

При закупуване на предлаганите от нас продукти и услуги:

 • Данни, произтичащи от действащия договор при закупени продукти
 • Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, адрес на доставка, телефонен номер, банкова сметка (ако плащате по банков път).
 • Демографски данни, данни за пол, дата на раждане, държава.

Регистрирайки се на нашия сайт, Вие декларирате, че предоставяте доброволно вашите лични данни и че сте запознати с Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 1. IV. Правно основание

Личните данни се събират и използват основателно – законосъобразно, договорно или доброволно, чрез регистрация на сайта или декларация от страна на субекта на личните данни.

Ние следваме принципите, предвидени в РЕГЛАМЕНТА: законност, прозрачност и отчетност.

Следвайки принципите:

 • личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • личните данни се събират за конкретни, законни  и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са минимизирани до необходимото, за да бъдат изпълнени целите, за които се обработват;
 • личните данни се съхраняват при „АДМИНИСТРАТОРА”, което позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват личните данни;
 • личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
 1. Прозрачност

Прозрачност и условия за упражняване на правата на лицата предоставящи данни:

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” предоставя информация на лицата в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” се стреми да гарантира, че лицата са запознати относно обработваните лични данни, основанието на което се обработват, целите за които се обработват и за правата, които могат да упражнят.

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” предоставя на лицата безплатно информация относно действията предприети във връзка с искане, относно правото им на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост, възражение и автоматизирано вземане на решения, без ненужно забавяне в срок от един месец от получаване на Заявлението.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на Заявленията.

Чрез настоящата Политика Ви информираме, като субекти на лични данни за вашите права и начинът по който може да ги упражните:

Право на достъп на лицата:

Всяко лице има право да получи от „АДМИНИСТРАТОРА” потвърждение, дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват данните, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни

Право на коригиране:

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОРА” има право да поиска от „АДМИНИСТРАТОРА” да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването лицето има право непълните лични данни да бъдат допълнени.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОРА” има правото да поиска от „АДМИНИСТРАТОРА” изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне за бъдещ период, когато:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • лицето оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на “АДМИНИСТРАТОРЪТ” изтрива личните данни за бъдещ период, без искането на СЛД да засяга предходен период, когато съхранението на определено досие е засегнато от определен срок.

Право на ограничаване на обработването:

Всяко лице, чиито данни се обработват от “АДМИНИСТРАТОР” има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

 • точността на личните данни се оспорва от лицето, за срок, който позволява на „АДМИНИСТРАТОРА” да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

Когато обработването е ограничено съгласно горния параграф, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването и защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице, както и поради важни основания от обществен интерес. Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването, „АДМИНИСТРАТОРЪТ” го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Начин на упражняване на вашите права:

Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработването на вашите лични данни и да изисквате отстраняване на несъответствието или извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или изтриване на личните данни на имейл thriving.relationship.milena@gmail.com 

Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни, в този случай вашите лични данни ще бъдат заличени , ако е изтекъл законовият срок, за който Милена Иванова е задължена да ги съхранява.

Вие може да упражните горепосочените  права, като изпратите заявление със свободен текст до АДМИНИСТРАТОРА на имейл thriving.relationship.milena@gmail.com

Унищожаването, заличаването или изтриването на личните данни ще настъпи веднага, след изпълнение на поставената цел и/или изтичане на законовото основание.

В случай, че пожелаете изтриване  и заличаване на Вашите данни, ние няма да използваме вашите електронни контакти, докато не се регистрирате отново или изрично поискате да станете наш клиент или потребител .

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта thrivewithmilena.com и с цел реклама на дружество.

 

Повече информация ще намерите в отделен раздел на този документ.

Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.

Мерки и механизми за защита на личните данни. Срок на съхранение

Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид, тъй като ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer).

Ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, като сме предприели всички необходими мерки срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.

Личните данни се обработват и съхраняват за време, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за услуга, съобразно закона или до приключване на възникнал спор.

За да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, ние съхраняваме вашите лични данни в криптирана  форма.

Обработваме вашите данни, като осигуряваме защита и безопасност на нашите системи.

Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за услуга, въз основа на законен интерес  или ако предварително сте дали съгласие за това.

Страните  на които могат да бъдат предоставени са трети страни, участващи в обработката на данни, с цел извършване на отчетност на фирмата, законни представители и държавни органи.

Милена Иванова може да предостави лични данни на трети страни, когато има основание за това и в случаите, когато това се изисква със закон или  данните са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.

Политика относно Бисквитки

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта – https://thrivewithmilena.com/

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за вас интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър.

Използваме Бисквитки , за да функционира  правилно кошницата и  за да завършите своята поръчка възможно най-лесно; чрез Бисквитки се запомнят на вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате и получавате  информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за стока, към която нямате интерес.

Някои бисквитки могат да събират информация, която в последствие се използва от трети страни и която напр. пряко поддържа нашите рекламни дейности (т.н. “бисквитки на трета страна“). Например информация за закупените продукти от нашия сайт може да се изобрази от рекламна агенция в рамките на изобразяване и приспособяване на интернет рекламните банери, върху изображението на избраните от вас страници.

Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни.

Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните – „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт и дълготрайните, т.е. „persistent cookie“- остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).

Забраняване на бисквитките

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на: Chrome ; FirefoxInternet ExplorerAndroidIphone и Ipad

 Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно нашата политика, не се колебайте да се свържете с нас на имейл: thriving.relationship.milena@gmail.com 

Имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие, да изисквате от администратора достъп до личните данни, тяхната промяна, заличаване, преносимост или възможно ограничаване на обработката им.

Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повече научаваме за вас и  това ни дава възможност да ви предлагаме персонализирани услуги.

Право на възражение:

Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него.

В този случай „АДМИНИСТРАТОРЪТ” прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Правото на възражение се упражнява на следния адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, до Комисия за защита на личните данни.

VII. Технически и организационни мерки за защита на данните

АДМИНИСТРАТОРЪТ” е предприел мерки за защита, както технически така и физически и организационни, с цел за защита от незаконни форми на обработване на личните данни.

VIII. Трансфер на лични данни

Чрез разпоредбите на чл. 45-50 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679 се ограничава свободния трансфер/обмен на лични данни с получатели в трети страни и международни организации (такива извън ЕС и ЕИП) в определените в РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679 Трансфер като забранени хипотези.

Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване от трета държава или на международна организация, се осъществява само при условие, че са спазени разпоредбите на Регламент 2016/679. Разпоредбите се прилагат, за да се направи необходимото нивото на защита на физическите лица, да не се излага на риск. Предаване на лични данни на трета държава или международна организация може да има, ако Комисията реши, че тази трета държава, територия или един или повече конкретни сектори в тази трета държава, или въпросната международна организация осигуряват адекватно ниво на защита.

За такова предаване не се изисква специално разрешение. При оценяване на адекватността на нивото на защита Комисията отчита по-специално следните елементи:

 • върховенството на закона, спазването на правата на човека и основните свободи, съответното законодателство
 • наличието и ефективното функциониране на един или повече независими надзорни органи във въпросната трета държава или на които се подчинява дадена международна организация, отговорни за осигуряване и прилагане на правилата за защита на данните
 • международните ангажименти, които съответната трета държава или международна организация е поела, или други задължения, произтичащи от правно обвързващи конвенции или инструменти, както и от участието ѝ в многостранни или регионални системи, по-конкретно по отношение на защитата на личните данни.

МИЛЕНА ИВАНОВА НЕ  извършва трансфер на лични данни от работодател към друг субект, компания на страни извън ЕС

Всички лични данни Милена Иванова  счита за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби, предприети са всички необходими мерки-физически, технически и организационни, като се стреми да гарантира сигурността при събиране, обработване, съхранение, архивиране и предаване на трети страни на данните. Регламентирани са целите и основанията за тяхното събиране и обработване, сроковете на съхранение и механизмите, който се използват, в съответствие с изискванията на Регламента и Българското законодателство. Милена Иванова  по силата на договор предоставя лични данни на инфлуенсъри и компании, с цел включване в предложение за кампания на определен бранд и/ или рекламиране на определен бранд или с цел получаване на бюлетин.

 1. Нарушения. Уведомяване за нарушения

Нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, АДМИНИСТРАТОРЪТ незабавно приема действия, съгласно приета Процедура за нарушения и уведомление за нарушения

 1. Унищожаване

Документи, съдържащи лични данни се съхраняват от „АДМИНИСТРАТОРА” в законоустановените срокове След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, се унищожават по реда на приета Процедура за унищожаване на документи П04